Czy wiesz, że?

skapiec

Oprogramowanie sklepu internetowego Pffshop jest zintegrowane z czołową polską porównywarką cen Skapiec.pl.

Newsletter

Polityka prywatności

Licencja


Stworzenie szaty graficznej, która będzie podobała się właścicielowi sklepu to proces, który może być bardzo czasochłonny. Rozumiemy doskonale pojęcia: użyteczność, funkcjonalność i estetyka. Niestety mając wiele niemiłych doświadczeń w zakresie tworzenia szat graficznych jesteśmy zmuszeni to wprowadzenia bardzo jasnych zasad współpracy. Nim rozpoczniemy współpracę, nasze zasady muszą zostać zaakceptowane przez Klienta.

Cena wykonania szaty graficznej to 1000zł. Składają się na nią dwie części - 300zł stanowiące bezzwrotny zadatek, oraz pozostałe 700zł.

Etapy współpracy:

  • stworzenie pełnego, jak najdokładniejszego (to leży tylko w interesie klienta!) opisu projektu graficznego
  • wpłacenie bezzwrotnego zadatku
  • przygotowanie projektu graficznego w oparciu o dostarczone materiały, oraz własną znajomość standardów i trendów (proszę wybaczyć nieskromność - jest ona bardzo duża!)
  • akceptacja projektu (i wpłata pozostałej części - 700zł) lub odrzucenie projektu (i koniec współpracy w zakresie tworzenia szaty graficznej - bez zwrotu wpłaconego zadatku)
  • w przypadku akceptacji wykonujemy 3 podstrony (sugerujemy listowanie produktów, stronę produktu, stronę z zamówieniem - oczywiście mogą być dowolne inne)

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych podstron - cena to 100zł za każdą podstronę.

Jeśli przed rozpoczęciem współpracy wpłacono nam całą kwotę 1000zł, w przypadku odrzucenia projektu zobowiązujemy się do zwrotu 700zł na podany, polski rachunek bankowy, w przeciągu do 5 dni roboczych.

Tak wygląda współpraca z nami. Niestety, nie przewidujemy żadnych wyjątków. Do wszystkich zleceń podchodzimy bardzo sumiennie. Ale nie możemy pozwolić sobie na zlecenia trwające tygodniami. Liczymy na zrozumienie i akceptację naszej formuły współpracy.

PS. Brzmi groźnie, ale zobaczysz, że efekty Cię zachwycą! Jesteśmy profesjonalistami w tym co robimy.
W cenie 2440zł dostajesz kompletny, zindywidualizowany produkt - sklep internetowy dostosowany do potrzeb Twojej firmy. Jednakże nim rozpoczniemy współpracę musisz zaakceptować nasze warunki dotyczące stworzenia szaty graficznej.

Stworzenie szaty graficznej, która będzie podobała się właścicielowi sklepu to proces, który może być bardzo czasochłonny. Rozumiemy doskonale pojęcia: użyteczność, funkcjonalność i estetyka. Niestety mając wiele niemiłych doświadczeń w zakresie tworzenia szat graficznych jesteśmy zmuszeni to wprowadzenia bardzo jasnych zasad współpracy. Nim rozpoczniemy współpracę, nasze zasady muszą zostać zaakceptowane przez Klienta.

Cena wykonania szaty graficznej to 1000zł. Składają się na nią dwie części - 300zł stanowiące bezzwrotny zadatek, oraz pozostałe 700zł.

Etapy współpracy:

  • stworzenie pełnego, jak najdokładniejszego (to leży tylko w interesie klienta!) opisu projektu graficznego
  • wpłacenie bezzwrotnego zadatku
  • przygotowanie projektu graficznego w oparciu o dostarczone materiały, oraz własną znajomość standardów i trendów (proszę wybaczyć nieskromność - jest ona bardzo duża!)
  • akceptacja projektu (i wpłata pozostałej części - 700zł) lub odrzucenie projektu (i koniec współpracy w zakresie tworzenia szaty graficznej - bez zwrotu wpłaconego zadatku)
  • w przypadku akceptacji wykonujemy 3 podstrony (sugerujemy listowanie produktów, stronę produktu, stronę z zamówieniem - oczywiście mogą być dowolne inne)

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych podstron - cena to 100zł za każdą podstronę.

Jeśli przed rozpoczęciem współpracy wpłacono nam całą kwotę 1000zł, w przypadku odrzucenia projektu zobowiązujemy się do zwrotu 700zł na podany, polski rachunek bankowy, w przeciągu do 5 dni roboczych.

Tak wygląda współpraca z nami. Niestety, nie przewidujemy żadnych wyjątków. Do wszystkich zleceń podchodzimy bardzo sumiennie. Ale nie możemy pozwolić sobie na zlecenia trwające miesiącami. Szanujemy Twój czas i Twoje pieniądze, ale tego samego wymagamy od naszych Klientów. Liczymy na zrozumienie i akceptację naszej formuły współpracy.

PS. Brzmi groźnie, ale zobaczysz, że efekty Cię zachwycą! Jesteśmy profesjonalistami w tym co robimy.Cena: 0
829 3321 1722 984 369


Umowa licencyjna

§1 Definicje

1.Licencjobiorca – osoba, która zaakceptowała treść niniejszej Licencji i kupiła Licencję na oprogramowanie Pffshop.
2.Licencjodawca – Grupa PFF, jedyny prawny właściciel praw autorskich i majątkowych do oprogramowania Pffshop, mogący sprzedawać Licencje niniejszego Programu.
3.Program - oznacza oprogramowanie Pffshop, z wyłączeniem bibliotek użytych przy tworzeniu oprogramowania, nie będących własnością intelektualną Licencjodawcy, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83), służące do prowadzenia sklepu internetowego.

§2 Zastrzeżenia

1.Licencjodawca zastrzega, że posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do sprzedawanego Programu wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.Licencjodawca informuje, że wszystkie użyte w programie biblioteki są wykorzystane zgodnie z ich Licencją, co oznacza, że Licencjodawca ma prawo do ich używania i rozpowszechniania.

§3 Właściwości Licencji

1.Licencja upoważnia do legalnego wykorzystania tylko JEDNEJ kopii Programu.
2.Licencja jest udzielana na czas nieokreślona.
3.Program może zostać użyty i opublikowane w sieci Internet tylko i wyłącznie po opłaceniu należnej kwoty 829zł brutto za każdą, pojedynczą Licencję, oraz po akceptacji niniejszej Licencji.
4.Prawa autorskie do Programu, które przysługują Licencjodawcy, obejmują cały kod Programu, jak również poszczególne funkcjonalności i rozwiązania.
5.Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie jest zabronione.
6.Przy użyciu jednej zakupionej Licencji, Licencjobiorca może prowadzić tylko i wyłącznie jeden sklep internetowy.

§4 Gwarancja

1.Licencjodawca udziela pełnej gwarancji na prawidłowe działanie Programu, na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2.W przypadku otrzymania wadliwego Programu, Licencjodawca zobowiązuje się do wymiany na działający, po uprzednim odesłaniu uszkodzonego nośnika do Licencjodawcy.
3.Podstawą uznania gwarancji jest korzystanie z Programu zgodnie z niniejszą Licencją.

§5 Ingerencje w kod Programu

1.Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjobiorca nie może udostępniać kodu Programu osobom trzecim. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na wskutek świadomego udostępnienia przez Licencjobiorcę kodu Programu osobom trzecim.
2.W razie zmodyfikowania kodu Programu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie programu, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

§6 Obowiązki Licencjodawcy

1.Licencjodawca zobowiązuje się do bezpłatnego naprawienia błędów w Programie wynikających z jego zaniechania (nie będą naprawiane błędy wynikającego z nieprawidłowej konfiguracji serwera, na którym jest zainstalowany Program).
2.Licencjodawca postara się o usunięcie błędów w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty zgłoszenia napotkanego błędu.
3.Licencjodawca zobowiązany jest do dbania o interesy wszystkich Licencjobiorców, stąd przysługuje mu prawo do odebrania Licencji Licencjobiorcy, łamiącemu niniejszą Licencję i działającego na niekorzyść innych Licencjobiorców – w szczególności chodzi tutaj o rozpowszechnianie kodu źródłowego Programu.

§7 Odpowiedzialność Licencjodawcy

1.Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Programu, także za jego nieprawidłowe działanie.

§8 Naruszenie Licencji

1.Licencjodawca ma prawo odebrać Licencję Licencjobiorcy w przypadku złamania niniejszej Licencji.
2.W przypadku odebrania praw do korzystania z Programu, Licencjobiorca zobowiązany jest do trwałego wykasowania wszelkich elementów Programu.
3.W przypadku odebrania Licencji, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych z zakupem Programu.
4.Licencjodawca ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z nadużyć byłego Licencjobiorcy.

§9 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany niniejszej Licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3.W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej Licencji, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
4.Akceptacja treści Licencji jest dobrowolna. Jednakże zamówienie Programu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszej Licencji.
5.Strony postanawiają, że zarówno Licencjobiorca jak i Licencjodawca są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Programu, które mogą zaszkodzić jego istocie i przychodom z jego wykorzystania i sprzedaży. Wyjątek stanowi udzielanie kolejnych Licencji przez Licencjodawcę.


© 2007 Pffshop.pl & Grupa PFF